Wiadomości

Już od roku 2012 będzie można w Polsce założyć i zarejestrować spółke z o.o. przez Internet. Wszystko to dzięki zmianom w Kodeksie spółek handlowych. Odpowiednie zmiany wejdą z początkiem nowego roku. Wtedy to zostanie wprowadzona alternatywna procedura zakładania i rejestrowania spółek kapitałowych z wykorzystaniem systemu informatycznego Krajowego Rejestru Sądowego.

W odniesieniu do spółki z o.o. zakładanej w systemie teleinformatycznym nowelizacja znosi wymóg zawarcia umowy takiej spółki w formie aktu notarialnego. Umowa spółki zawierana będzie bowiem poprzez wypełnienie formularza, tzw. wzorca umowy spółki, dostępnego w systemie teleinformatycznym KRS, oraz podpisanie takiego formularza bezpiecznym podpisem elektronicznym. Z chwilą wypełnienia i podpisania wzorca umowy spółki podpisem elektronicznym nastąpi zawarcie umowy spółki. Należy jednak pamiętać, że zmiana umowy spółki założonej drogą elektroniczną będzie już wymagała formy aktu notarialnego, i że będzie możliwa dopiero po zakończeniu elektronicznego postępowania rejestrowego.

Kolejnym etapem będzie zarejestrowanie spółki założonej z wykorzystaniem elektronicznego wzorca umowy.
Zarejestrowanie takiej spółki w KRS wymagać będzie złożenia, również w systemie teleinformatycznym KRS, wniosku o wpis do KRS. Wniosek elektroniczny o wpis spółki do KRS będzie mógł złożyć pełnomocnik. Do wniosku składanego przez pełnomocnika nie załącza się pełnomocnctwa, niemniej należy powołać się na pełnomocnictwo oraz wskazać zakres, datę oraz okoliczności jego udzielenia (w zw. z art. 87 kpc).

Do wniosku, tak jak dotychczas, trzeba będzie załączyć odpowiednie załaczniki (umowę spółki zawartą online, listę wspólników, i – w razie wniesienia wkładów przed rejestracją spółki – oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały w całości wniesione) z tą różnicą, że załączniki te również sporządzane będą na formularzach udostępnianych w systemie teleinformatycznym i opatrywane podpisami elektronicznymi. Kompletny, elektroniczny wniosek o wpis spółki do KRS zostanie rozpoznany przez sąd w terminie jednego dnia od daty jego wpływu.

Przepisy dotyczące zakładania spółki online, odmiennie niż obowiązujące dotychczas, pozwalają na wniesienie wkładów pieniężnych już po zarejestrowaniu spółki z o.o. Powinno to jednak nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od zarejestrowania spółki. W takim wypadku (i w tym samym 7-dniowym terminie) członkowie zarządu winni złożyć do sądu rejestrowego stosowne oświadczenia, że wkłady na cały kapitał zakładowy zostały wniesione. Powinni również przedłożyć wzory podpisów członków zarządu, złożone wobec sądu lub poświadczone notarialnie.

Wniosek o wpis do rejestru REGON oraz zgłoszenia do ZUS i US zakładający spółkę z o.o. online składać będą samodzielnie, bezpośrednio do właściwych organów, a zatem z pominięciem instytucji tzw. jednego okienka.


RSS Bankier.pl – Wiadomości

Nasze referencje

  • ~ Dyrektor APP Steel Corporation Ltd, Londyn. Handel hurtowy.

    "Mamy przyjemność współpracować z biurem księgowym Toppoint24 od początku naszej działalnści na rynku czyli od marca 2011. Biuro świadczy dla nas usługi celno-księgowe, rozliczenia płac, rozliczenia VAT. Naszym zdaniem usługi świadczone są na najwyższym poziomie. Współpraca przebiega bardzo pozytywnie i jesteśmy z niej zadowoleni. Z prawdziwą przyjemnościa możemy polecić to..."

  • Więcej »